Jakie zastosowanie ma azot?

Azot jest bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym i niemalże całkowicie obojętnym gazem. Gazowy azot jest podstawowym składnikiem atmosfery Ziemi. Pierwiastek ten wchodzi również w skład wielu związków chemicznych – między innymi kwasu azotowego, azotynów, czy amoniaku oraz istotnych związków organicznych, takich jak kwasy nukleinowe, białka i alkaloidy. Jakie jest jego najczęstsze zastosowanie?

Otrzymywanie i występowanie w przyrodzie

Azot jest jednym z podstawowych komponentów organizmów żywych. Jego związki organiczne – aminokwasy – stanowią element budulcowy białek, a zasady azotowe tworzą DNA i RNA. Atomy azotu wchodzą także w skład cząsteczki hemu, zawierającego żelazo wiążące tlen barwnika w hemoglobinie oraz cząsteczki chlorofilu – barwnika istotnego dla procesu fotosyntezy u roślin. Czysty azot otrzymywany jest przez destylację skroplonego powietrza lub przez adsorpcję zmiennociśnieniową powietrza przez sita molekularne, na których zachodzi selektywna adsorpcja. Pierwiastek ten jest też produktem ubocznym przy produkcji czystego tlenu.

Szerokie zastosowanie azotu

Właściwości chemiczne i fizyczne azotu sprawiają, że jest on stosowany do pakowania żywności, pompowania opon, sprawdzania szczelności klimatyzacji, do użytku laboratoryjnego oraz jako gaz wspomagający działanie w układach ciśnieniowych. Azot w formie ciekłej wykorzystywany jest głównie w medycynie i biotechnologii do mrożenia. Ponadto stosuje się go do zabezpieczania zarówno gotowych produktów jak i składników przed działaniem drobnoustrojów. Dodatkowo azot wykorzystywany jest do produkcji materiałów wybuchowych, amoniaku, kwasu azotowego, powierzchniowej obróbki stali i wytwarzania atmosfery ochronnej. Może być także stosowany jako gaz techniczny w branżach przemysłowych, takich jak metalowa, hutnicza i paliwowa. Wykorzystanie azotu jako gazu technicznego umożliwia laserową obróbkę metali oraz usprawnia wszelkiego rodzaju prace remontowe, naprawcze i wytwórcze.