9 marca 2018

Pozyskane środki

dotacje_eu Pozyskane środki


Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16, realizowanego w Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regonu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) naszego Projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstwa KARO – Roman Bajdalski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia” odbyło się 27 grudnia 2017 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Nasz projekt dotyczy wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia.

  • Całkowita wartość Projektu wynosi: 1.226.310,00 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 995.000,00 PLN, w tym:
    • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 547.250,00 PLN tj. 55,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu;
    • wkład własny firmy KARO Roman Bajdalski w wysokości nie mniejszej niż: 447.750,00 PLN tj. 45,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie przez naszą firmę zakupu zbiornika tlenowego; pompy kriogenicznej; parownicy wysokociśnieniowej; oprogramowania i urządzeń do monitorowania butli gazowych; analizatora gazów, 8 szt. butli/wiązki; zbiornika azotowego; 2 szt. zbiorników 230 L.; zbiornika 1000 L.; 5 szt. zbiorników TR 26; piaskarki oraz na wykonanie projektu instalacji tlenu.

Zgodnie z przedstawionym projektem zakup nowych środków trwałych pozwoli na zrealizowanie nam głównego celu jakim jest zwiększenie zastosowania innowacji w firmie KARO Roman Bajdalski, a także zwiększenie konkurencyjności firmy. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu liczby oferowanych nowych innowacyjnych usług przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto w ramach realizowanego projektu planujemy utworzyć 4 nowe stanowiska pracy, na których zostaną zatrudnione osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną. Proces rekrutacyjny pozyskania pracowników będzie opierał się tylko i wyłącznie o kryteria merytoryczne (kwalifikacje). Wpłynie to pozytywnie na spadek bezrobocia w naszej gminie i powiecie.

?
logo

Aleksandrów Kuj,
ul. Słowackiego 39,
tel: 54 282 30 82